Kreatywność społeczna

Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii) chcą rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione we współczesnych, dynamicznych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym runku pracy.

Chodzi o takie cechy – takie jak kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. Celem studiów jest więc interdyscyplinarne kształcenie kompetentnej, odpowiedzialnej i skutecznej klasy kreatywnej, która swą aktywnością będzie wzmacniała innowacyjność społeczną, przyczyniając się do podwyższenia jakości i kultury życia indywidualnego i publicznego.

Absolwenci kierunku „Kreatywność społeczna” obok wiedzy humanistycznej i społecznej będą przede wszystkim wyposażeni w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania. Taka wiedza oraz umiejętności praktyczne są warunkiem aktywnego i skutecznego inicjowania i organizowania działań społecznych w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki. Kształcone w ramach studiów zdolności i umiejętności kreatywne, cenione wysoko przez wszystkich pracodawców, zapewnią absolwentom korzystną pozycję na rynku pracy. Społeczne zapotrzebowanie na taki kierunek i absolwentów potwierdzają różne strategie rozwojowe, przyjmowane zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej – np. „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, ogłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oryginalność programu kierunku „Kreatywność społeczna” tkwi w połączeniu wiedzy humanistyczno-społecznej z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami, a dokładniej na oparciu działań kreatywnych na rozumieniu mechanizmów życia społecznego i sfery publicznej oraz na rozumieniu człowieka i jego zachowań – w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę rekrutacja.umcs.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Kreatywność społeczną!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym KreaTyVni, szeroka oferta zajęć warsztatowych i fakultatywnych, praktyki w instytucjach publicznych i kulturalnych. Współpraca z: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”.


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • kreatywnego myślenia i działania
 • nieszablonowość
 • nowatorstwo
 • konkurencyjność
 • krytycyzm
 • innowacyjność
 • przedsiębiorczość
 • skuteczność
 • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych oraz aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych
 • umiejętności modelowania
 • ...i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych oraz społecznych

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:
 • trener kreatywności
 • agent reklamy
 • specjalista ds. wizerunku
 • innobroker
 • rzecznik instytucji publicznych
 • planner, konsultant w przemysłach kreatywnych
 • specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
 • doradca personalny

 

Formularz kontaktowy


Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***