Bliżej o studiach

Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii) chcą rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione we współczesnych, dynamicznych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym runku pracy.

Chodzi o takie cechy – takie jak kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. Celem studiów jest więc interdyscyplinarne kształcenie kompetentnej, odpowiedzialnej i skutecznej klasy kreatywnej, która swą aktywnością będzie wzmacniała innowacyjność społeczną, przyczyniając się do podwyższenia jakości i kultury życia indywidualnego i publicznego.

Absolwenci kierunku „Kreatywność społeczna” obok wiedzy humanistycznej i społecznej będą przede wszystkim wyposażeni w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania. Taka wiedza oraz umiejętności praktyczne są warunkiem aktywnego i skutecznego inicjowania i organizowania działań społecznych w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki. Kształcone w ramach studiów zdolności i umiejętności kreatywne, cenione wysoko przez wszystkich pracodawców, zapewnią absolwentom korzystną pozycję na rynku pracy. Społeczne zapotrzebowanie na taki kierunek i absolwentów potwierdzają różne strategie rozwojowe, przyjmowane zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej – np. „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, ogłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oryginalność programu kierunku „Kreatywność społeczna” tkwi w połączeniu wiedzy humanistyczno-społecznej z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami, a dokładniej na oparciu działań kreatywnych na rozumieniu mechanizmów życia społecznego i sfery publicznej oraz na rozumieniu człowieka i jego zachowań – w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Absolwenci nabędą w trakcie studiów interdyscyplinarną wiedzę, kompetencje i umiejętności obejmujące między innymi:

 • znajomość mechanizmów funkcjonowania różnych obszarów kultury i sfery publicznej;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat prawidłowości określających funkcjonowanie człowieka jako istoty jednostkowej i społecznej;
 • wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których wspiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne;
 • zasad skutecznego działania;
 • interdyscyplinarną wiedzę na temat różnych teorii kreatywności;
 • zdolność podejmowania działań skutecznych i efektywnych;
 • umiejętność kreatywnego myślenia i działania w różnych obszarach życia społecznego;
 • zdolność samodzielnej analizy sytuacji problemowych;
 • umiejętność praktycznego wykorzystania nauk humanistycznych i społecznych w analizie, modelowaniu i ukierunkowywaniu potrzeb indywidualnych i społecznych;
 • zdolność aktywnej współpracy w zespołach kreatywnych;
 • wiedzę na temat różnych sposobów praktycznego wykorzystania logiki oraz innych rodzajów argumentacji oraz umiejętności w zakresie ich praktycznego stosowania;
 • umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego;
 • doświadczenie praktyczne nabyte w trakcie zajęć warsztatowych;
 • doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie miesięcznych praktyk odbywanych w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych.